Rekisteri (GDPR) ja yksityisyys (FI)

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilötieto
Rekisterinpitäjä: Rukous2025-kampanja
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: info@idu.fi

Rekisterin nimi
IDU-tapahtuman osallistujarekisteri.

Rekisteröidyt
Rekisteriin on tallennettu IDU-tapahtumaan ilmoittautuneiden ihmisten ilmoittautumistietoja.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on edesauttaa rekisteriin tallenetuille IDU-tapahtumaan heidän toiveidensa mukainen osallistuminen ja mahdolllstaa yhteydenpito heihin. Oikeusperusteena on henkilön suostumus.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään IDU-tapahtumaan ilmoittautuneiden henkilö- ja yhteystietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
  • Rekisteröidyn puhelinnumero
  • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
  • Etäryhmään liittyvät tiedot (etäryhmän osoite ja etäryhmän kontaktihenkilön yhteystiedot)

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään joko IDU-tapahtuman www-sivujen kautta tai sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta tulevan tapahtumaan ilmoittautumisviestin kautta.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Rukous2025-kampanjan pilvipalveluympäristöön. Sinne on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja IDU-tapahtuman teknisen ympäristön toteutukseen (etäosallistuminen) ja tapahtumasta viestimiseen sekä teknisestä ylläpidosta huolehtivilla. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä kunkin vuoden IDU-tapahtuman jälkiviestinnän edellyttäman ajan.

Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@idu.fi.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@idu.fi.

Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@idu.fi